แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (OIT)

การเปิดเผยข้อมูล
    ข้อมูลพื้นฐาน
        01 โครงสร้างหน่วยงาน
        02 ข้อมูลผู้บริหาร
        03 หน้าที่และอำนาจ
        04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
        05 ข้อมูลการติดต่อ
        06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
        07 ข่าวประชาสัมพันธ์

    ช่องทางการสอบถาม
        08 Q&A
        09 Social Network

    แผนดำเนินงาน 2564
        10 แผนดำเนินงานประจำปี 2564
        11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2564
        12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
        13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2564
        14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
        15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2564
        16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
        17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
        18 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
        19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564
        20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564
        21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564
        22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
        23 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564
        24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

    การร้องเรียนการทุจริต 2564
        25 แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564
        26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564
        27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564

    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564
        28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2564
        29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564

    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564
        30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564
        31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564

    การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2564
        32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
        33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564
        34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564

    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564
        35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
        36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2564
        37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 

    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2564
       38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564
       39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

 1,914 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031