ข้ามไปยังทูลบาร์

23 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก 2564
6. หลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7. หลักเกณฑ์การประเมิน
8. การโอน ว29
9. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
10. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง

 403 total views,  1 views today