ข้ามไปยังทูลบาร์

39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
4. มาตรการ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2564
5. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ด้านการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
6. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายจัดหาและการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
7. มาตรการป้องกันการรับสินบน
8. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานสุจริต

        – ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานสุจริต ครั้งที่ 1

        – ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานสุจริต ครั้งที่ 2

        – ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานสุจริต ครั้งที่ 3

 226 total views,  2 views today