ข้ามไปยังทูลบาร์

29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการจัดหาและการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ

4. การเปิดโอกาสให้หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
—> โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
—> โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

—> การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2565
—> การประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2565
—> การตรวจติดตามประเมินผลนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 12
—> การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566 – 2570
—> การฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2565

 448 total views,  2 views today