อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ที่ชื่อ – สกุลองค์ประกอบตำแหน่งใน กศจ.
1รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสนอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ประธานอนุกรรมการ
2นายประสาน จันทร์สว่างข้าราชการบำนาญกรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
3นางกฤษณา บุตรพรมนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนกรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
4นายตรี ภูวิโคตรธนกุลผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหรือ ผอ.สถานศึกษาอนุกรรมการ
5นายนริศ ภูอารามผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหรือผอ.สถานศึกษาอนุกรรมการ
6ผศ.วิชยุทธ จันทะรีผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการ
7นายไพฑูรย์ มหิพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการ
8นายนาวิน สายนาโกผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการ
9นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัยศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์อนุกรรมการและเลขานุการ
10รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้ช่วยเลขานุการ
11ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา หรือผู้แทนผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา หรือผู้แทนผู้ช่วยเลขานุการ

 107 total views,  1 views today

สอบถาม Q&A
https://www.desitvbox.co/tempur777/
http://csf.redemaisaude.com.br/tempur777/
https://ipho2022.jp/
https://nature-hospital.com/
http://www.vs.ac.th/mainpage/tempur/
https://www.texianmarketdays.com/
https://ata.acehtamiangkab.go.id/
https://grand-care.org/
https://www.emilyreviews.com/sgacor/