ข้ามไปยังทูลบาร์

38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

1. บันทึกเสนอการวิเคราะห์การประเมินผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. รายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2564

4. แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5. การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

 186 total views,  2 views today