วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ”

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรทุกช่วงวัย ให้ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงกับ
    ทิศทางการพัฒนาจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เป้าประสงค์รวม

  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด เป็นคนดี อยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  4  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม “KALASIN”

K  =  Knowledge            ความรู้

A  =  Achievement        สัมฤทธิ์ผล

L  =  Logical                   มีเหตุผล

A  =  Academic              วิชาการ

S  =  Sustainable            ความยั่งยืน

I  =  Integration            การบูรณาการ

N  =  Network                 เครือข่าย

วัฒนธรรมองค์กร

“ ตระหนักในหน้าที่ สามัคคี มีจิตอาสา ”

 2,583 total views,  1 views today

สอบถาม Q&A
https://www.desitvbox.co/tempur777/
http://csf.redemaisaude.com.br/tempur777/
https://ipho2022.jp/
https://nature-hospital.com/
http://www.vs.ac.th/mainpage/tempur/
https://www.texianmarketdays.com/
https://ata.acehtamiangkab.go.id/
https://grand-care.org/
https://www.emilyreviews.com/sgacor/