ข้ามไปยังทูลบาร์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต1  อย่างมีคุณภาพ2 ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข3  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น5
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 216

คำนิยามวิสัยทัศน์

 1. เรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลอันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย
 2. คุณภาพ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข หมายถึง ผู้เรียนได้รับการศึกษา มีงานทำ มีรายได้ไม่ยากจน
 4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ควบคู่คุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
 5. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่ ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพื้นเมือง โปงลาง ข้าวเขาวง วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา และอื่น ๆ มาใช้เพื่อเป็นความรู้และเทคนิคที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ
 6. ศตวรรษที่ 21 หมายถึง การจัดการศึกษาที่ใช้ทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs

พันธกิจ

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท
 2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน เรียนรู้ตลอดชีวิตทั่วถึงเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ
 3. เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. พัฒนากำลังคนให้มีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ สังคม เพื่อรองรับพลวัตโลก การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ทุกระบบ
 6. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทุกรูปแบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์รวม

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความความมั่นคงและยั่งยืน
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพยุคใหม่ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
     ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

เป้าประสงค์รวม

 1. ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต และมีความเป็นพลเมืองที่ดี
 2. หน่วยงาน สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคงยั่งยืน และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
 3. เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ และเป็นครูยุคใหม่
 4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 788 total views,  1 views today