ข้ามไปยังทูลบาร์

แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (OIT) 2566

ดูก่อน(เปิดในแท็บใหม่)

ข้อมูลพื้นฐาน
        01 โครงสร้าง
        02 ข้อมูลผู้บริหาร
        03 อำนาจหน้าที่
        04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
        05 ข้อมูลการติดต่อ
        06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
        07 ข่าวประชาสัมพันธ์
        08 Q&A
        09 Social Network
        10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน
        11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
        12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
        13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
        14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ 
        15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
        16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
        18 E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
        20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
        22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
        23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
        24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
        25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
        27 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
        30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy
        31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy
        32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
        33 รายงานตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
        34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
        35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต
        36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
        38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม 
        39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
        40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
        41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
        42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
        43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 339 total views,  1 views today

live draw sgp slot pulsa toto macau idn slot slot gacor slot888 slot dana slot thailand Toto88 slot gacor slot pulsa slot dana judi slot triofus slot pulsa situs toto toto88 situs toto toto slot slot thailand slot gacor Toto88