แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (OIT) 2566

ดูก่อน(เปิดในแท็บใหม่)

ข้อมูลพื้นฐาน
        01 โครงสร้าง
        02 ข้อมูลผู้บริหาร
        03 อำนาจหน้าที่
        04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
        05 ข้อมูลการติดต่อ
        06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
        07 ข่าวประชาสัมพันธ์
        08 Q&A
        09 Social Network
        10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน
        11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
        12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
        13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
        14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ 
        15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
        16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
        18 E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
        20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
        22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
        23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
        24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
        25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
        27 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
        30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy
        31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy
        32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
        33 รายงานตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
        34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
        35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต
        36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
        38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม 
        39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
        40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
        41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
        42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
        43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 1,051 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031