12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

1. บันทึกรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
2. รายงานการกำกับติดตามการบริหารและใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
3. แบบ สงป.301
4. แบบ สงป.302
5. แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2566

6. บันทึกรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ช่วงไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2566)
7. รายงานการกำกับติดตามการบริหารและใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 9 เดือน
8. แบบ สงป.301
9. แบบ สงป.301

 249 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031