ข้ามไปยังทูลบาร์

14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. คู่มือกลุ่มงานอำนวยการ
         1.1 คู่มือปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
         1.2 คู่มือการใช้รถยนต์ราชการ
         1.3 คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียน
         1.4 ขั้นตอนการทำงาน งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
         1.5 ขั้นตอนการทำงาน การดำเนินงานด้านการสรรหา
         1.6 ขั้นตอนการทำงาน งานระบบควบคุมภายใน

2. คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
         2.1 คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
         2.2 งานคุรุสภา 
            – คู่มือ ksp eservice
            – คู่มือ ksp school
            – คู่มือการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต
            – คู่มือตรวจสอบคุณสมบัติ
            – คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

3. คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
         3.1 คู่มือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ
         3.2 คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
         3.3 คู่มือการปฏิบัติงานสารสนเทศด้านการศึกษา

4. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
         4.1 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
         4.2 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
         4.3 คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี กระทรวงศึกษาธิการ

5. คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
        5.1 คู่มือการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลปฏิทินการนิเทศ
        5.2 คู่มือการสนับสนุนการตรวจราชการของหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
        5.3 คู่มือในการวางแผน และ เครื่องมือในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอห้วยเม็ก
        5.4 คู่มือการนิเทศการศึกษา ตามแนวพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
        5.5 คู่มือการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา

6. คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา
         6.1 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
         6.2 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด
         6.3 คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 8 กระบวนงาน
          6.4 คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดตั้ง รวม เลิก โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          6.5 คู่มือการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
          6.6 แนวทางการเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกัน  วิเคราะห์เพื่อนร่วมงาน

7. คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          7.1 คู่มือการปฏิบัติงาน การอนุญาตและการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน
          7.2 คู่มือมาตรฐานการให้บริการการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
          7.3 คู่มือการขอรับเงินอุดหนุนประจำปีและขอเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน
          7.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน) เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

8. คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน
        คู่มือการให้คำปรึกษา(ฉบับปรับปรุง) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชั่วคราว, การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน

 76 total views,  1 views today

live draw sgp slot pulsa toto macau idn slot slot gacor slot888 slot dana slot thailand Toto88 slot gacor slot pulsa slot dana judi slot triofus slot pulsa situs toto toto88 situs toto toto slot slot thailand slot gacor Toto88