14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. คู่มือกลุ่มงานอำนวยการ
         1.1 คู่มือปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
         1.2 คู่มือการใช้รถยนต์ราชการ
         1.3 คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียน
         1.4 ขั้นตอนการทำงาน งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
         1.5 ขั้นตอนการทำงาน การดำเนินงานด้านการสรรหา
         1.6 ขั้นตอนการทำงาน งานระบบควบคุมภายใน

2. คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
         2.1 คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
         2.2 งานคุรุสภา 
            – คู่มือ ksp eservice
            – คู่มือ ksp school
            – คู่มือการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต
            – คู่มือตรวจสอบคุณสมบัติ
            – คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

3. คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
         3.1 คู่มือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ
         3.2 คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
         3.3 คู่มือการปฏิบัติงานสารสนเทศด้านการศึกษา

4. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
         4.1 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
         4.2 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
         4.3 คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี กระทรวงศึกษาธิการ

5. คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
        5.1 คู่มือการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลปฏิทินการนิเทศ
        5.2 คู่มือการสนับสนุนการตรวจราชการของหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
        5.3 คู่มือในการวางแผน และ เครื่องมือในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอห้วยเม็ก
        5.4 คู่มือการนิเทศการศึกษา ตามแนวพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
        5.5 คู่มือการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา

6. คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา
         6.1 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
         6.2 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด
         6.3 คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 8 กระบวนงาน
          6.4 คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดตั้ง รวม เลิก โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          6.5 คู่มือการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
          6.6 แนวทางการเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกัน  วิเคราะห์เพื่อนร่วมงาน

7. คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          7.1 คู่มือการปฏิบัติงาน การอนุญาตและการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน
          7.2 คู่มือมาตรฐานการให้บริการการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
          7.3 คู่มือการขอรับเงินอุดหนุนประจำปีและขอเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน
          7.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน) เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

8. คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน
        คู่มือการให้คำปรึกษา(ฉบับปรับปรุง) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชั่วคราว, การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน

 558 total views,  1 views today

สอบถาม Q&A
https://www.desitvbox.co/tempur777/
http://csf.redemaisaude.com.br/tempur777/
https://ipho2022.jp/
https://nature-hospital.com/
http://www.vs.ac.th/mainpage/tempur/
https://www.texianmarketdays.com/
https://ata.acehtamiangkab.go.id/
https://grand-care.org/
https://www.emilyreviews.com/sgacor/