42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์การประเมินผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่มใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
2. รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่
3. ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะแก้ไขโดยเด่งด่วน
4. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลกระปเมิน กำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และกำหนดแนวทางการกำกับติดตามนำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

5. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

***เล่มรายงานการวิเคราะห์การประเมินผลการดำเนินงาน***

 379 total views,  1 views today

Andretoto Andretoto Atatoto Atatoto Situs Toto Slot Thailand Toto Slot