คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือกลุ่มอำนวยการ

>> คู่มือการใช้รถยนต์ราชการ

>> คู่มือปฏิบัติงานการเงิน – บัญชีและพัสดุ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

>> กำหนดการนิเทศ – กำกับ – ติดตามและประเมินผลปฏิทินการนิเทศ ปี พ.ศ. 2564

>> คู่มือการปฏิบัติงาน – การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา

>> คู่มือการสนับสนุนการตรวจราชการของหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2564

กลุ่บริหารงานบุคคล

>> การรับ – ส่ง หนังสือราชการภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

>> การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

>> คู่มือ การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

>> คู่มือ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

>> คู่มือการสมัครใช้ระบบ ksp self service

กลุ่มนโยบายและแผน

>> คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดตั้งงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ

>> คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

>> คู่มือการปฏิบัติงานงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (นายยุทธศักดิ์ ทองปาน)

>> คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
>>

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

>> คู่มือการปฏิบัติงาน การขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูชาวต่างประเทศ

>> คู่มือการปฏิบัติงาน การอุดหนุนเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลโรงเรียนเอกชน

>> คู่มือการปฏิบัติงาน-การอนุญาตและการดำเนินการกิจการโรงเรียนเอกชน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

>> คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยตรวจสอบภายใน

>> แนวปฏิบัติการยืมเงิน-การเบิกจ่ายเงิน

 431 total views,  2 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031