แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (OIT) 2565

การเปิดเผยข้อมูล
        01 โครงสร้างหน่วยงาน
        02 ข้อมูลผู้บริหาร
        03 หน้าที่และอำนาจ
        04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
        05 ข้อมูลการติดต่อ
        06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        07 ข่าวประชาสัมพันธ
        08 Q&A
        09 Social Network
        10 แผนดำเนินงานประจำปี 2565
        11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2565
        12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
        13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
        14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 
        15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2565
        16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
        17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
        18 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
        20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ     
        21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
        22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
        23 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
        24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
        25 แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
        26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
        27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
        28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2565
        29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
        30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565
        31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565
        32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
        33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565
        34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
        35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
        36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2565
        37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 
        38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
       39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 745 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031