23 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
1.3 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
1.5 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชา ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
2.4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
2.5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565
3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565
3.3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3.4 หนังสือแจ้งบุคลากรทุกคนในการพัฒนาบุคลากร ตามแผนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565
3.5 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อการพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3.6 นโยบายและมาตรการ-แนวทางในการปฏิบัติงาน

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

5.1 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษทางวินัยข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
5.2 กฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
5.3 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549

 2,364 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031