ข้ามไปยังทูลบาร์

23 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
1.3 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
1.5 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชา ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
2.4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
2.5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565
3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565
3.3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3.4 หนังสือแจ้งบุคลากรทุกคนในการพัฒนาบุคลากร ตามแผนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565
3.5 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อการพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3.6 นโยบายและมาตรการ-แนวทางในการปฏิบัติงาน

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

5.1 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษทางวินัยข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
5.2 กฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
5.3 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549

 1,664 total views,  1 views today

live draw sgp slot pulsa toto macau idn slot slot gacor slot888 slot dana slot thailand Toto88 slot gacor slot pulsa slot dana judi slot triofus slot pulsa situs toto toto88 situs toto toto slot slot thailand slot gacor Toto88