กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. กลุ่มนโยบายและแผน
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
  –  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
  แผนปฏิรูปประเทศ
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2560
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
 2. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2567
  พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2563
  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
  พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 3. กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ปัญหาด้านฝุ่นละออง
  พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2562
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้นักเรียนนักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
 4. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
  –  ​​​​​​กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. 2510
  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการแต่งตั้งการลูกเสือและกำหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือ พ.ศ. 2552​
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553​
  –  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. 2554
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ พ.ศ. 2554
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการ พ.ศ. 2552​
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด พ.ศ. 2552​
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญ พ.ศ. 2525
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาลูกเสือวิสามัญ พ.ศ.2529
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่พ.ศ. 2528​
  ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ พ.ศ. 2555
  –  ​​​​​​​​​​​​ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรพิเศษและวิชาพิเศษลูกเสือสำรองพ.ศ. 2522​
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการแบ่งส่วนอำนาจหน้าที่ของส่วนงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551​
  พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. 2551
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ พ.ศ. 2556
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยลูกเสือชาวบ้าน พ.ศ. 2553
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำข้อตกลง ความร่วมมือพัฒนาและใช้ค่ายลูกเสือ พ.ศ. 2553​
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการขออนุญาตและอนุญาตจัดตั้งค่ายในจังหวัด พ.ศ. 2553​
 5. กลุ่มอำนวยการ
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  แผนป้องกันการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ฉบับ update ล่าสุด)
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
  คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (ข้อ 17)
  แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิ์เปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
  ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2547
  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2561
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
  มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. 2553
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2560
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พ.ศ. 2551
 6. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ศธ 0201.4/17714 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ว17/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ
  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ.2565
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
  จรรยาบรรณครู 9 ประการ
  ประกาศ กศจ. การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน 38 ค ฯ
  พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  ว 5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  ว 16 หลักเกณฑ์การคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
  ว 17 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ลว. 30 ก.ย. 2552
  ว 21 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
  ว 24 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ
  ว 29 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
  ว 30 หลักเกณฑ์การย้าย ฯ
  หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ปี 61
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน
  กค 0409.2ว589 ลว 27 ธ.ค. 2562 แนวทางการควบคุมภายในด้านรับเงิน
  กค 0409.4 ว527 ลว.6 พ.ย. 62 แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2563
  คำสั่ง คสช.19 2560 ลว 3 เม.ย.2560
  ที่ กค.0409.2 ว123 ลว 14 พ.ย. 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  ที่ กค 0409.2 ว123 ลว 14 พ.ย. 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
  ที่ กค. 0409.2ว326 ลว 28 ส.ค. 2560 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
  ที่ กค 0409.3 ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
  ที่ กค 0409.4 ว23 ลว 19 มีนาคม 2562 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
  แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
  พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
  หลักเกณฑ์ควบคุมภายใน พ.ศ. 2561
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
 8. งานคุรุสภา
  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2565
  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565
  ข้อบังคับคุรุสภามาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
  ข้อบังคับคุรุสภาว่าการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2549
  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556
  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
  ประกาศคณะกรรมการครุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552
  ประกาศคณะกรรมการครุสภา เรื่อง บุคคลได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว
  ประกาศคณะกรรมการครุสภา เรื่อง รับรองการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต ฯ ของชาวต่างประเทศ
  –  ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ฯ พ.ศ. 2556
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

9.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2553
กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย หลักฐานการจบหลักสูตร และการออกประกาศนียบัตร ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฬรภูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนตัน (อิบติดาอียะฮ) พุทธศักราช 2559 ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 พ.ศ. 2566
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2560
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557
ระเบียบ กช ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557
ระเบียบ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ กช ว่าด้วยการวางระบบและจัดทําบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. 2566
ประกาศ ศธ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุน สถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2566
ประกาศ สช. เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ. 2564
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ. 2564
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย 31 ตุลาคม 2562
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย 19 มกราคม 2561
ประกาศ กช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พศ. 2564
เอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีพ.ศ.2567
คู่มือการให้บริการ การอนุญาต และการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน
คู่มือการบันทึกบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ
แนวปฏิบัติการจัดเก็บและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)
คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับการจัดตั้งและการดำเนินงานโรงเรียนสาขา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ หลักสูตรโรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 3,236 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031