ข้ามไปยังทูลบาร์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. กลุ่มนโยบายและแผน
  –  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
  แผนปฏิรูปประเทศ
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2560
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  –  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
 2. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2563
  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
  พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 3. กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ปัญหาด้านฝุ่นละออง
  พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ.2562
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้นักเรียนนักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
 4. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
  –  ​​​​​​กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. 2510
  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการแต่งตั้งการลูกเสือและกำหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือ พ.ศ. 2552​
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553​
  –  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. 2554
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ พ.ศ. 2554
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการ พ.ศ. 2552​
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด พ.ศ. 2552​
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญ พ.ศ. 2525
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาลูกเสือวิสามัญ พ.ศ.2529
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรวิชาพิเศาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่พ.ศ. 2528​
  ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ พ.ศ. 2555
  –  ​​​​​​​​​​​​ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่างชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตดพิเศษและวิชาพิเศษลูกเสือสำรองพ.ศ. 2522​
  –  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการแบ่งส่วนอำนาจหน้าที่ของส่วนงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551​
  พระราชบัญติ ลูกเสือ พ.ศ. 2551
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ พ.ศ. 2556
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยลูกเสือชาวบ้าน พ.ศ. 2553
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและใช้ค่ายลูกเสือ พ.ศ. 2553​
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการขออนุญาตและอนุญาตจัดตั้งค่ายในจังหวัด พ.ศ. 2553​
 5. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  พระราชบัญญัติ
  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และ พ.ศ.2545(ฉบับที่2)
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
  พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
  กฎกระทรวง
  ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.๒๕๕๕
  กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2553
  การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕
  ระเบียบ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการแต่งตั้งผู้จัดการ พ.ศ. 2551
  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ว่าด้วยการส่งเคราะห์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ.2551
  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2551
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่ และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่ และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
  ประกาศ
  ประกาศสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2553
  คู่มือและแนวปฏิบัติ
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับตราสารจัดตั้ง
  การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบ
  การบัญชีและการวางแผนการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ
 6. กลุ่มอำนวยการ
  แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิ์เปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
  ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2547
  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2561
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
  มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. 2553
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2560
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการพ.ศ.2562
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2549
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พ.ศ. 2551
 7. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
  จรรยาบรรณครู 9 ประการ
  ประกาศ กศจ. การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน 38 ค ฯ
  พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  ว 5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  ว 16 หลักเกณฑ์การคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
  ว 17 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ลว. 30 ก.ย. 2552
  ว 21 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
  ว 24 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ
  ว 29 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
  ว 30 หลักเกณฑ์การย้าย ฯ
  หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ปี 61
 8. หน่วยตรวจสอบภายใน
  กค 0409.2ว589 ลว 27 ธ.ค. 2562 แนวทางการควบคุมภายในด้านรับเงิน
  กค 0409.4 ว527 ลว.6 พ.ย. 62 แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2563
  คำสั่ง คสช.19 2560 ลว 3 เม.ย.2560
  ที่ กค.0409.2 ว123 ลว 14 พ.ย. 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  ที่ กค 0409.2 ว123 ลว 14 พ.ย. 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
  ที่ กค. 0409.2ว326 ลว 28 ส.ค. 2560 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
  ที่ กค 0409.3 ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
  ที่ กค 0409.4 ว23 ลว 19 มีนาคม 2562 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
  แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
  พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
  หลักเกณฑ์ควบคุมภายใน พ.ศ. 2561
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
 9. งานคุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุ์
  ข้อบังคับคุรุสภามาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
  ข้อบังคับคุรุสภาว่าการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2549
  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556
  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
  ประกาศคณะกรรมการครุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552
  ประกาศคณะกรรมการครุสภา เรื่อง บุคคลได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว
  ประกาศคณะกรรมการครุสภา เรื่อง รับรองการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต ฯ ของชาวต่างประเทศ
  –  ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ฯ พ.ศ. 2556
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

 1,672 total views,  1 views today