13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2564

1. คู่มือกลุ่มงานอำนวยการ
         1.1 คู่มือปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
         1.2 คู่มือการใช้รถยนต์ราชการ
         1.3 คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียน
         1.4 ขั้นตอนการทำงาน งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
         1.5 ขั้นตอนการทำงาน การดำเนินงานด้านการสรรหา
         1.6 ขั้นตอนการทำงาน งานระบบควบคุมภายใน
         1.7 คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

2. คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
         2.1 คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
         2.2 งานคุรุสภา 
            – คู่มือ ksp eservice
            – คู่มือ ksp school
            – คู่มือการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต
            – คู่มือตรวจสอบคุณสมบัติ
            – คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

3. คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
         3.1 คู่มือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ
         3.2 คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
         3.3 คู่มือการปฏิบัติงานสารสนเทศด้านการศึกษา

4. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
         4.1 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
         4.2 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
         4.3 คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี กระทรวงศึกษาธิการ

5. คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
        5.1 คู่มือการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลปฏิทินการนิเทศ ปี2564
        5.2 คู่มือการสนับสนุนการตรวจราชการของหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี2564
        5.3 คู่มือในการวางแผน และ เครื่องมือในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอห้วยเม็ก ปี2564
        5.4 คู่มือการนิเทศการศึกษา ตามแนวพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”2564
        5.5 คู่มือการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา

6. คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา
         6.1 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
         6.2 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด
         6.3 คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 8 กระบวนงาน
          6.4 คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดตั้ง รวม เลิก โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          6.5 คู่มือการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
          6.6 แนวทางการเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกัน  วิเคราะห์เพื่อนร่วมงาน

7. คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          7.1 คู่มือการขอรับเงินอุดหนุนประจำปีและขอเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน
          7.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน) เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

8. คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน
        คู่มือการให้คำปรึกษา(ฉบับปรับปรุง) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชั่วคราว, การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน

 361 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031