29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

2. มาตรการ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2564

3. แบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพ การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
          – การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/2564
          – การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2564
          – การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2564

ภาพ การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
          – การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2564
          – การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2564
          – การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2564

ภาพ การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
         – การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2564
         – การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2564
         – การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

 171 total views,  1 views today

Andretoto Andretoto Atatoto Atatoto Situs Toto Slot Thailand Toto Slot