ข้ามไปยังทูลบาร์

คุรุสภาขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านเทคโนโลยีที่ให้บริการ ด้านความสะดวก รวดเร็ว ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ด้านจริยธรรม คุณธรรมที่พึงมีของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ โดยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับนำไปพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ได้ที่ลิงค์ https://suandusitpoll.dusit.ac.th/online-survey/ksp65 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

 61 total views,  2 views today