ข้ามไปยังทูลบาร์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่างน้อมจิต ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้
ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
และพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกําลังพระวรกายและกําลัง พระปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุข
แห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดําริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ
ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดําเนินชีวิต
โดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนํา
แนวทางพระราชทานไปปฏิบัติพระเกียรติคุณแผ่ไพศาล ขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศแสงแห่งดวงประทีปที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดินนี้
เปรียบประดุจดั่งจิตอันบริสุทธิ์ของปวงพสกนิกร ที่ล้วนสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ปวงข้าพระพุทธเจ้า จักน้อมนําแนวทางพระราชดําริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดํารงตน
เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป
คํากล่าวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

 38 total views,  2 views today