การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด ทิศทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนพัฒนาจังหวัดและเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นภาคเกษตรกรรม เป็นหลักและการบริการภาคการท่องเที่ยวเป็นรอง บริหารราชการแบบบูรณาการกำหนดตำแหน่ง (Positioning) ในการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ “เมืองเกษตรมูลค่าสูง อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยแบ่งประเด็นการพัฒนาจังหวัดเป็น 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 2) ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 4) พัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและความสงบสุข มีแผนงานสำคัญในการผลักดันการพัฒนาจังหวัดในระยะ 20 ปีข้างหน้า โดยมีการกำหนดแผนงานสำคัญ 6 แผนงาน ดังนี้ 1 แผนงานบริหารจัดการน้ำและชลประทาน 2) แผนงานพัฒนาทุนมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ำ 3)แผนงานพัฒนาและยกระดับการเกษตรชุมชนมูลค่าสูง 4)แผนงานเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์-บรรพชีวิน -วัฒนธรรม/เส้นทางการท่องเที่ยว 5)แผนงานพัฒนายกระดับผู้ประกอบการSMEs 6)แผนงานพัฒนาHUB-สินค้าเกษตรในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตก๖EWEC) ณ ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.952028476931028

 55 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031