กิจกรรมให้คำปรึกษาและกิจกรรมตรวจสอบการดำเนินงาน รุ่นที่ 2

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและกิจกรรมตรวจสอบการดำเนินงาน เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) ให้กับหน่วยรับตรวจโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัถุประสงค์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 26 แห่ง รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 52 คน ด้านวิทยากรได้รับเกียรติจาก นางสาวจีระวรรณ บุตรศาสตร์ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน และนางสาวจิรารัตน์ กำทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.885417843592092

 220 total views,  1 views today

Andretoto Andretoto Atatoto Atatoto Situs Toto Slot Thailand Toto Slot