การประชุมคณะทำงานสวนพฤศาสตร์ อพ.ศธ.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.731659785634566

ประชุมคณะทำงานสวนพฤกษศาสตร์ (อพ.สธ.) จังหวัดกาฬสินธุ์

1.1 ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

          1) เพื่อให้ความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2) ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ.กำหนด
3) ส่งเสริมให้โรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น

1.2 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

          1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
5) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
7) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
8) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
9) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์
10) เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
11) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
12) ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
13) สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

1.3 ผลจากการมีส่วนร่วม        

          1) เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ.กำหนด
2) โรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น

1.4 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

          1) เกิดเครือข่ายการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์
2) ลดขั้นตอนการสมัครสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน         

 133 total views,  2 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031