การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนากาศึกษา ครั้งที่ 2/2566

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.720776786722866

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

1.ประเด็นหรือเรื่องที่มีส่วนร่วม

1.1 ขอความเห็นชอบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

1.2 ขอความเห็นชอบยกเลิกการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

1.3 ขอความเห็นชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

1.4 ขอยกเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

1.5 ขอความเห็นชอบโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2566 และประเด็นหรือเรื่องอื่นๆของหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ

2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

2.1 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

2.2 หน่วนงานที่นำเสนอประเด็นหรือเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบ เช่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  หรือผู้แทน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในประเด็นที่นำเสนอ

   2.3 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ผลจากการมีส่วนร่วม

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ความเห็น กลั่นกรองเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

นำมติที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  และปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อมูลในกรณีที่มีมติให้ทบทวนประเด็นที่นำเสนอ

 136 total views,  1 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031