การจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ครั้งที่ 1,2

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.717151733752038

การจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

 1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น“ศาสตร์กาฬสินธุ์ ถิ่นวิจิตร เมืองวัฒนธรรม”ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
– ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2
– ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2

 1. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

– คณะทำงานเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 21 คน

 1. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
 2. นางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
 3. นายธนวรรธ วัธโสก ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผล
 4. นายชุมพล นิยมวรรณ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 5. นางศรีสุดา ทองคำ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กส.เขต 2
 6. นางสาวนันธิญา เกรียงสมร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กส.เขต 3
 7. นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กส.เขต 3
 8. นางสะใบแพร มากต่าย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กส.เขต 3
 9. นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ครู ตำแหน่งครู โรงเรียนกมลาไสย
 10. นางพรธิวา พละเอ็นครู ตำแหน่งครู โรงเรียนคำใหญ่วิทยา
 11. นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้วครู ตำแหน่งครู โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม
 12. นางมนัสชนก อุดมดีครู ตำแหน่งครู โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
 13. นางจงกลนี บูรณวัฒน์ ตำแหน่งครู โรงเรียนบัวขาววันครู 2500
 14. นายสุรพล พลนาคู ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านนาคู
 15. นางกองใจ ศิริกุล ตำแหน่งครู โรงเรียนชุมชนโพนพิทยา
 16. นางสุปรียา พันอุสาห์ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
 17. นายสุพจน์ ศรีวงศ์แสง ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
 18. นายอุเทน ราทะวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 19. นางสาวฤทัยศิริ ภักดีกำจร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 20. นางสาวสุพิชญาภัค บุญเกิด ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 21. นายอัครเดช ฉายจรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 1. ผลจากการมีส่วนร่วม

จัดทำยกร่างหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่อหลักสูตร: ศาสตร์กาฬสินธุ์ ถิ่นวิจิตร เมืองวัฒนธรรม หลักจากจัดทำยกร่างหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว จะเชิญคณะทำงานฯร่วมกันวิพากย์หลักสูตรฯ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในแต่ละชั้นเรียน หลังจากหลักสูตรฯ ปรับปรุงเรียบร้อย ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์จะเชิญครูจากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เข้ารับฟังหลักสูตรเพื่อนำไปทดลองใช้หลักสูตรฯ ในการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากทดลองใช้หลักสูตรฯ ให้นำเสนอบอร์ด อกศจ.ด้านการพัฒนาการศึกษาและพิจารณาอนุมัติโตย กศจ. เพื่อให้โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์นำหลักสูตรไปใช้ พร้อมนิเทศ กำกับติดตาม วิจัยและประเมินการใช้หลักสูตรฯ ต่อไป

 1. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

                   – เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี
– ผู้เข้าร่วมมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมืองเป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคตเพื่อให้มีงานทำ
– ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง

 260 total views,  2 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031