การขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.711585047642040

การขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การจัดทำสาระการเรียนรู้หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของคณะทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 โดยนายชุมพล นิยมวรรณ และคณะ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2

 1. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

– คณะทำงานเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 21 คน

 1. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
 2. นางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
 3. นายธนวรรธ วัธโสก ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผล
 4. นายชุมพล นิยมวรรณ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 5. นางศรีสุดา ทองคำ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กส.เขต 2
 6. นางสาวนันธิญา เกรียงสมร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กส.เขต 3
 7. นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กส.เขต 3
 8. นางสะใบแพร มากต่าย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กส.เขต 3
 9. นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ครู ตำแหน่งครู โรงเรียนกมลาไสย
 10. นางพรธิวา พละเอ็นครู ตำแหน่งครู โรงเรียนคำใหญ่วิทยา
 11. นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้วครู ตำแหน่งครู โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม
 12. นางมนัสชนก อุดมดีครู ตำแหน่งครู โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
 13. นางจงกลนี บูรณวัฒน์ ตำแหน่งครู โรงเรียนบัวขาววันครู 2500
 14. นายสุรพล พลนาคู ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านนาคู
 15. นางกองใจ ศิริกุล ตำแหน่งครู โรงเรียนชุมชนโพนพิทยา
 16. นางสุปรียา พันอุสาห์ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
 17. นายสุพจน์ ศรีวงศ์แสง ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
 18. นายอุเทน ราทะวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 19. นางสาวฤทัยศิริ ภักดีกำจร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 20. นางสาวสุพิชญาภัค บุญเกิด ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 21. นายอัครเดช ฉายจรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 1. ผลจากการมีส่วนร่วม

การจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ชื่อหัวข้อเรื่อง แหล่งอารยธรรมลุ่มน้ำชี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ รับผิดชอบในการจัดทำกรอบหลักสูตรเรื่องพระธาตุยาคู คณะทำงานได้จัดทำสาระการเรียนรู้หลักสูตรประวัติศาสตร์ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 1. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

                   – เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี
– ผู้เข้าร่วมมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมืองเป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคตเพื่อให้มีงานทำ
– ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง

 252 total views,  2 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031