คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อ

คู่มือการให้บริการ คุรุสภา

>> การขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (B-LICENSE)

>> คู่มือการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

>> คู่มือการสมัครใช้ระบบ ksp self service

>> คู่มือแนวทาง ksp school

>> คู่มือแนวทางการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

>> คู่มือแนวทางตรวจสอบคุณสมบัติ

>> คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

คู่มือการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

>> คู่มือการปฏิบัติงาน – การอนุญาตและการดำเนินงานกิจการโรเรียนเอกชน

>> คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่ารักษาพยาบาล

คู่มือการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ

>> คู่มือแนวทางการปฏิบัติ My Office สำหรับโรงเรียน

คู่มือการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

>> คู่มือแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

>> คู่มือผู้ใช้งานระบบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไป

 160 total views,  3 views today

https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://acehtamiangkab.go.id/jurnal/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031